Kategori: Sprogligt fokus

Begynderundervisningen skal have fokus på, at eleverne gengiver franske bogstaver og tegn både med afsæt i de sprog, eleverne kender i forvejen, og i de bogstaver og tegn, der er særlige for fransk, fx à, é, è, ë, ê, œ og ç.
Herefter skal der arbejdes med stavning af enkle ord og udtryk, både dem hvor lyd og skrift er identiske, fx i ord som livre og café, og hvor de er forskellige, fx i ord og udtryk som eau [o], au [o], j’ai [ʒe] og il y a [i lja].
For at eleverne bliver i stand til at udtrykke sig om emner, der vedrører familie, skole og fritid, skal undervisningen dernæst fokusere på de hyppigste udsagnsord i nutid og navnemåde, fx être, avoir, aller og faire samt udsagnsord på -er i navnemåde. I den forbindelse skal undervisningen introducere de almindeligste latinske betegnelser og forkortelser for at lette elevernes arbejde med ordsøgning, fx infinitiv, præsens, substantiv – sb., verbum – vb., adjektiv – adj. (Kilde: FFM, Læseplanen)